P

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

 

 • PADACÍ, ZVODITÝ MOST

koncová pohyblivá část mostní konstrukce, ovládaná z brány hradu; most byl nejčastěji zavěšen na řetězech, navíjených rumpálem přes kladky, umístěné ve dvou otvorech v rozích vpadliny padacího mostu. Vzácnější jsou jiné dva typy padacího mostu: stěžejkový, zdvíhaný dvojicí rovnoramenných pák (stěžejek), jež prozrazují vysoké drážky nad portálem vjezdu, a kolébkový, fungující na principu „kolébky", dvouramenné páky, který umožňoval v uzavřené poloze nejen zakrýt bránu přední stranou mostovky, ale současným sklopením její druhé poloviny odkrýt propadliště (vlčí jámu) v průjezdu.

 

 • PALISÁDA

dřevěná hradba, tvořená řadou svisle kladených, do země zaražených sloupů nebo kůlů, nahoře zahrocených

 

 • PANELACE, PANELOVANÍ

obloženi stěny dřevěnými deskami (panely) nebo dekorativní způsob členění plochy stěny orámovanými poli, napodobující tuto techniku. V gotice je oblíbenou formou p. kružbová

 

 • PARKÁN

volné prostranství mezi patou hradební zdi a hranou příkopu, případně parkánovou zdí, nižší než vlastní hradba, jež tuto hranu sleduje.

 

 • PARTER

rovinná část zahrady, rozdělená na pravidelné záhony, charakteristická pro francouzský park s přísně geometrickým uspořádáním

 

 • PAS

klenutý oblouk, který odděluje jednotlivá travé křížové klenby nebo vzpírá valenou klenbu

 

 • PASTOFORIUM

schránka hostie v podobě malé věžovité architektury umístěné volně nebo při stěně presbytáře, srovnej sanktuarium

 

 • PAŠIJE

"passio – utrpení", pašijový cyklus – ve výtvarném umění soubor námětů Kristova utrpení

 

 • PATKA

v architektuře spodní část sloupu, pilíře, pilastru, p. klenby – konstrukční prvek k uložení klenby do zdiva

 

 • PATROCINIU

jméno světce, patrona kostela

 

 • PAVILON

drobná přízemní dekorativně řešená zahradní architektura, často jednoprostorového centrálního půdorysu; nebo též samostatná součást většího stavebního útvaru, např. zámku

 

 • PAVLAČ

otevřená chodba, vysazená vně budovy na krakorcích, konzolách

 

 • PAVLÁN

balkon větších rozměrů, vysazený v šíři několika okenních os

 

 • PERISTYL

vnější sloupový ochoz antických chrámů nebo vnitřní ochoz nádvoří obytných budov

 

 • PIANO NOBILE

poschodí "vznešené", hlavní podlaží zámku nebo paláce, určené pro honosné reprezentační prostory, velký sál apod., zpravidla umístěné v prvním patře nebo zvýšeném přízemí

 

 • PILASTR

svislý architektonický článek vnější fasády budovy s dekorativní funkcí, na rozdíl od lizény opatřený hlavicí a patkou (viz apsida)

 

 • PILÍŘ

svislý podpěrný článek čtyřbokého nebo polygonálního půdorysu, zpravidla opatřený hlavicí a patkou

 

 • PLACKOVÁ KLENBA (ČESKÁ PLACKA)

klenba tvořená výsečí kopule nad čtvercovým půdorysem, se segmentovými čely, rozšířená v baroku a klasicismu

 

 • PLÁŠŤOVÁ ZEĎ (HRADBA)

hradba zpravidla mohutné konstrukce, převyšující a (chránící) svou hmotou vnitřní zástavbu; často představuje hlavní ochranný prvek hradu

 

 • PLENTA

v architektuře stěna vyzděná z kamene (spojovacího hlínou nebo kladená na sucho), která není samonosná, ale opírá se o těleso valu (u hradišť tzv. čelní kamenná p.) nebo lemuje zaoblené stěny, zemnice, šíje apod.

 

 • POLOCHOSTROPÝ

neklenutý interiér uzavřeným rovným (plochým) stropem

 

 • PODSEBITÍ

obranný ochoz, umístěný v koruně hradební zdi či jiné fortifikační stavbě, s otvory v podlaze ("bytí pod sebe")

 

 • POLOPATRO

snížené podlaží, zpravidla nad posledním patrem

 

 • POLYCHROMIE

mnohobarevnost, zpravidla pestrá barevná úprava povrchu soch, reliéfů, též v architektuře u článků, fasád atd.

 

 • POLYGON

mnohoúhelník

 

 • PORTÁL

architektonicky zvýrazněný vchod nebo vjezd do budovy. Podle tvaru záklenku (oblouku) – půlkruhový (plný), lomený (hrotitý), trojlistý (typ hrotitého), Portálsegmentový (menší než půlkruh), oslí (dvě esovitá ramena, sbíhající se ve špičatém vrcholu), záclonový – drapérový (ze dvou či vícevypouklých segmentů, tudorský (tupě hrotovitý) nebo s vodorovným překladem, sedlový (pravoúhlý s koutovými výplněmi) atd. podle typu architektonického orámování – ústupkový, bosovaný, edikulový, šambránový atd. 

 

 • PORTIKUS

otevřená sloupová předsíň před hlavním vchodem

 

 • PORTRÉT

podobizna, zobrazení lidského jedince v individualizované podobě

 

 • PREDELA

malovaná deska nebo vyřezávaný reliéf oltáře (viz oltář)

 

 • PRESBYTERIUM PRESBYTÁŘ, KNĚŽIŠTĚ, CHÓR

ústřední prostor kostela, kde je umístěn oltář

 

 • PREVÉT

Prevetzáchod ve formě arkýře, vysazeného na krakorcích

 

 • PROFÁNNÍ

původně nezasvěcený, p. architektura – civilní, světská na rozdíl od sakrální

 

 • PŘEDHRADÍ

hospodářská složka hradu obsahující nezbytné provozní (kovárna, stáje, mlýn, pivovar atd.) a obytné (obydlí čeledi) stavby, vydělená do samostatného, zpravidla opevněného prostoru v předpolí hradu. Předhradím je vedena přístupová cesta do hradu, plní tedy i fortifikační funkci.

 

 • PŘEKLAD

vodorovný architektonický článek (nosník), sloužící k přepažení dvou svislých podpor (u portálu, dveří, okna, krbu)

 

 • PŘIHRÁDEK

rozšířený parkán

 

 • PŘÍKOP

fortifikační prvek v podobě uměle vyhloubené překážky v terénu, tvořící zpravidla vnější ochrannou linii před vlastním opevněním (hradbou atd.). Eskarpou příkopu se rozumí jeho vnitřní strana, kontreskarpc vnější, odvrácená od pevnosti. Šíjový p. přetíná přístupovou šíji hradů v ostrov: poloze, na zbývajících stranách chráněn přirozeným sklonem terénu; obvodový, p. uzavírá kolem dokola celý hrad. Dále rozlišujeme suchý nebo vodní p., vyzděný p, někdy tvořící jen krátký úsek: zajištující bránu, atd.

 

 • PŘÍPORA

svislá podpěra při stěně nebo na pilíři, nesoucí klenební žebro, s hlavicí (nebo bez), dříkem tvaru polosloupku a patkou. P redukovaná (zkrácená) nedosahuje na zem, p. svazková vzniká spojením více přípor 

 

 • PUTTI

výtvarné zpodobení nahých dětských postav

 

 

Výkladový slovník je převzat z knihy České hrady a zámky (Ottovo nakladatelství, Praha 2006) se souhlasem autorů Vladimíra Brycha a Jana Rendka. Autorkou ilustrací je Andrea Waldhauserová.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.